6/22/2024 7:21:44 AM

Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử Giải bài toán giữa bảo tồn và phát huy giá trị

6/28/2016 | 0 Comments

Yên Tử -di tích Quốc gia đặc biệt, mang trong mình những giá trị văn hóa, tôn giáo, lịch sử của dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy được những giá trị đó là đặc biệt quan trọng. Điều này cũng đặt ra bài toán: phải phát huy những giá trị đó như thế nào để không làm ảnh hưởng tới sự trường tồn củadi tích.

Năm 2005-2008 Thực hiện thành công DA Ks Novotel HaLong Bay

5/11/2013 | 0 Comments

Năm 2005 - 2008: Thực hiện thành công Dự án khách sạn NOVOTEL HALONG BAY (Quốc tế 4 sao).

Điểm lại những dự án thành công của qunimex

5/11/2013 | 0 Comments

Điểm lại những dự án thành công của qunimex

CONTACT US

QUANG NINH INVESTMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: 86 Le Thanh Tong - Ha Long City - Quang Ninh Province

Tel: (84 - 33) 825302 – 825641

Fax: (84 - 33) 829668

Newsletters

Email:

NEWS VIEW