6/22/2024 6:14:11 AM

Hệ thống Cáp treo Yên Tử Hiện là một trong những Tuyến cáp treo hiện đại nhất Việt Nam

5/11/2013 | 0 Comments

Hệ thống Cáp treo Yên Tử Hiện là một trong những Tuyến cáp treo hiện đại nhất Việt Nam

Lễ ký Hợp đồng Nâng cấp hệ thống Cáp treo I Yên Tử

5/11/2013 | 0 Comments

Lễ ký Hợp đồng Nâng cấp hệ thống Cáp treo I Yên Tử

CONTACT US

QUANG NINH INVESTMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: 86 Le Thanh Tong - Ha Long City - Quang Ninh Province

Tel: (84 - 33) 825302 – 825641

Fax: (84 - 33) 829668

Newsletters

Email:

NEWS VIEW